Legal, Tax & Advisory
Serveis

Laboral

Treballar significa impregnar permanentment la vida d’alegria”

— Victor Blüthgen

Relacions laborals

Les relacions laborals són un aspecte essencial de la gestió empresarial, on la normativa és especialment densa i variable. Prestem assistència i orientació en aquesta àrea del dret.

Assesorament laboral

 • Contractació.
 • Modificació de les condicions de treball.
 • Règim disciplinari.
 • Extinció del contracte de treball.
 • Inspeccions.
 • Prestacions de la Seguretat Social.

Due diligence

 • Tant en el context d’una operació d’adquisició d’empreses o fusió, com en supòsits d’inquietud o necessitat de l’empresa, verificació del compliment de la normativa i detecció i valoració de les possibles contingències que poden aparèixer.

Alta direcció

 • Assistència en totes les matèries relacionades amb els contractes d’alta direcció; en especial, en la preparació i la redacció dels contractes i en els sistemes de retribució i extinció d’aquests.

Reestructuracions empresarials i situacions de crisi

 • Estudi, assessorament i aplicació de processos de reestructuració o reducció de plantilla.
 • Anàlisi de les mesures laborals adequades per a contribuir a la solució de les situacions de crisi econòmica.

Negociació col·lectiva

 • Negociació i elaboració de convenis col·lectius d’empresa.
 • Negociació i assessorament en els períodes de consulta previs a l’adopció de mesures de caràcter col·lectiu.

Litigació laboral

 • Assistència en tot tipus de conflictes relacionats amb el dret del treball que s’hagin de dirimir davant els tribunals de justícia o els organismes arbitrals.

Més en Legal