Legal, Tax & Advisory
Política de privacitat

Laudis

Informació Política de Privacitat

A través de la present política de privacitat de LAUDIS CONSULTOR, S.L.P., desitja informar a totes les persones que accedeixin a formularis o, a la pàgina web https://laudis.com/ sobre el tractament de les seves dades personals.

LAUDIS CONSULTOR, SL.P., compleix amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. De la mateixa manera, LAUDIS també dona compliment a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. LAUDIS adquireix el rol de Responsable de Tractament de les dades personals proporcionades.

Responsable del tractament 

Raó Social: LAUDIS CONSULTOR, S.L.P. (“LAUDIS”)

NIF nº: B61590733

Domicili social: Passeig de Gràcia, 101, 5è 1a 08008 Barcelona

Telèfon: (+34) 932.387.387

Es pot contactar el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPD”) a través del correu electrònic rgpd@laudis.com. 

Finalitats i base jurídica

Finalitats

Tipologia de dades

Base jurídica

Consultes i peticions: Atendre les seves consultes rebudes i informar-lo dels nostres serveis

Dades identificatives i  de contacte

Consentiment exprés (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat) d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.

Informació comercial: enviament d’informació comercial en relació amb serveis propis, així com de la resta d’entitats que formin part del Grup LAUDIS  (sector Compliance)

Dades identificatives i  de contacte

Consentiment exprés (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat) d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.

Inscripció esdeveniments: Si l’usuari s’inscriu en un esdeveniment les seves dades personals es tractaran per la inscripció de l’esdeveniment en qüestió.

Dades identificatives i de contacte

Consentiment exprés (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat) d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.

Si es recullen dades personals a través de formularis, serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment, podria suposar que no es pugui dur a terme el tractament sol·licitat i en conseqüència, LAUDIS quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació parcial/incompleta dels serveis requerits. 

Destinataris

Amb caràcter general, les seves dades personals no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal. Ara bé, en el cas que ens ho hagi autoritzat, LAUDIS podrà comunicar les seves dades a la resta d’entitats del Grup LAUDIS per a enviar-li comunicacions comercials sobre els seus productes, serveis, novetats i ofertes. 

Transferències internacionals

No es realitzaran transferències de Dades de caràcter internacional.

Termini de conservació

Consultes i peticions: Conservarem les dades fins que atenguem la consulta o petició corresponent llevat que ens hagi manifestat que també desitja rebre informació comercial, en el supòsit del qual conservarem les dades fins la revocació del consentiment o la seva supressió.

Informació comercial: Les dades es conservaran fins que revoqui el seu consentiment o s’oposi a rebre comunicacions comercials o ens sol·liciti la seva supressió.

Inscripció a esdeveniments: Les dades es podran conservar per la comunicació posterior amb l’usuari. Les dades es conservaran fins que revoqui el seu consentiment o s’oposi a rebre comunicacions comercials o ens sol·liciti la seva supressió.

Drets

Al capítol III de RGPD especifica tots els drets de l’interessat, concretament, l’usuari o interessat té el dret d’accés, de rectificació, de limitació del tractament, de supressió, d’informació, de portabilitat de les dades, d’oposició, de revocació del consentiment, de que les dades personals siguin automatitzades i, finalment, dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Es podrà revocar l’enviament de les comunicacions comercials i/o sol·licitar l’exercici dels drets anteriorment esmentats, mitjançant un correu electrònic a rgpd@laudis.com. En el supòsit que el Client no obtingui una resposta satisfactòria o desitgi formular una reclamació o obtindré mes informació en relació amb qualsevol d’aquests drets, podrà adreçar-se a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es/ 

Mesures de seguretat

Les dades personals es mantindran sota les mesures tècniques, jurídiques y organitzatives que resultin necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat dels mateixos. 

Per mantenir les seves dades actualitzades, haurà d’informar a LAUDIS de qualsevol canvi que hi pugui haver. 

La realització dels serveis contractats a LAUDIS, pot implicar que el Client proporcioni a LAUDIS dades personals dels seus empleats, clients, proveïdors o col·laboradors. En aquest cas, el Client i LAUDIS subscriuran un contracte en la condició de LAUDIS com a encarregat del tractament.