Legal, Tax & Advisory
Legal

LAUDIS CONSULTOR SLP (en endavant, LAUDIS), està compromesa amb la deguda diligència i el compliment de la normativa de protecció de dades. Com a eix d’aquest deure i compromís s’ha incorporat el Canal de Protecció de dades, DATAPROTECT line, i l’acreditació DATAPROTECT CARE, que recull els elements fonamentals de protecció de dades, tot això gestionat, supervisat i acreditat per BONET consulting, gabinet especialitzat i líder en Compliment Normatiu i Protecció de Dades.

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i de protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. (Reglament general de protecció de dades o RGPD).

Dades del responsable del tractament i de contacte del Responsable / Delegat de protecció de dades (RPD):

Identitat: LAUDIS CONSULTOR SLP
Direcció /C. P: Pg. Gràcia 101, 5 1 – 08008 Barcelona
Telèfon: (+34) 932.387.387
E-mail: rgpd@laudis.com
Dades de contacte del RPD: Joan Maria Gimeno Bou
Canal de Protecció de Dadeswww.corporate-ethicline.com/laudis-consultor

FINALITATS DEL TRACTAMENT

LAUDIS, tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar l’atenció, visita i reunió en les nostres instal·lacions, així com la gestió i la realització dels serveis / productes contractats.

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulen les persones interessades.

Comunicacions informatives i comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.

Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i de reclutament.

Per al correcte funcionament i desenvolupament de la seva atenció i de la gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per a aquestes finalitats, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i de la política que els estem detallant. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets, veure apartat específic.

CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Gestió de serveis / productes contractats amb LAUDIS: Les dades de caràcter personal aportades en els contractes, ofertes, i/o proposta de serveis, així com els de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits dels quals se’n pogueren derivar responsabilitats amb LAUDIS i/o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin d’aplicació a LAUDIS o d’una norma amb rang de llei que exigeixi la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de forma que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que resultin necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat d’aquests.

Gestió Currículum Vitae: LAUDIS com a norma conserva el seu Currículum Vitae per un termini màxim d’un any; un cop conclòs aquest termini, se’n procedirà automàticament a la destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

Altres: La resta de les dades i la informació aportada per l’usuari mitjançant qualsevol medi, seran conservats durant el temps que sigui necessari per a complir la finalitat per a la qual foren recaptats.

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita LAUDIS per a poder tractar les dades de caràcter personal, dels usuaris, clients, clients potencials es conforma en virtut dels següents títols:

El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.

El Consentiment prestat pels Candidats a un lloc de treball amb la finalitat de selecció i de reclutament,

El marc de prestació i/o contractació de serveis / productes amb LAUDIS.

L’interès legítim per a remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de LAUDIS i els serveis / productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

DESTINATARIS

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, tret disposició legal.

PROCEDENCIA

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:

Dades d’identificació.

Direccions postals o electròniques.

Dades facilitades i/o consentides pels mateixos interessats relacionats i necessàries per a la gestió i la realització del servei / producte sol·licitat.

DRETS

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a LAUDIS estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades personals, així com de sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és procedent, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals foren recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en els casos dels quals únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LAUDIS deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, tret per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els mencionats drets podran ser exercits en  el nostre canal de protecció de dades, veure apartat específic.

CANAL DE PROTECCIÓ DE DADES / DATAPROTECT – LINE

LAUDIS ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de protecció de dades, s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per a aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (ver apartat anterior), i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (buits) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de protecció de dades o la present política de LAUDIS.

Les dades d’accés al canal es detallen a l’inici de la present política.

ATENCIÓ I SUPORT

Les persones interessades podran comunicar a LAUDIS qualsevol dubte sobre el tractament de les dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, posant-se en contacte amb el responsable de protecció de dades mitjançant l’adreça indicada a l’inici de la present política.

Nexia

Laudis is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia

International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a
separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.
References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.