Avís legal

El titular de la pàgina web allotjada a la URL www.laudis.com (el “Web”) és l’entitat LAUDIS CONSULTOR, S.L.P. (“LAUDIS”), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:

Domicili social: Passeig de Gràcia, 101, 5è 1a 08008 Barcelona

N.I.F nº: B61590733

Correu electrònic: rgpg@laudis.com

Telèfon: (+34) 932.387.387

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 30515, foli 19 i fulla B-172689

L’Avís Legal regeix l’accés i la utilització del Web per part dels seus usuaris.

Accés al Web

L’accés i utilització del Web comporta l’acceptació de l’Avís Legal.

LAUDIS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació i/o actualització de l’Avís Legal i, per tant, cal que l’usuari/la usuària llegeixi atentament l’Avís Legal cada vegada que accedeixi al Web. Si no s’accepta l’Avís Legal, preguem abstenir-se d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Ús del Web

L’usuari/La usuària s’obliga a utilitzar el Web, i tot el seu contingut, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, l’Avís Legal i, si s’escau, la resta de termes i condicions previstos en el Web.

Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites i/o que atemptin contra drets de tercers. En aquest sentit, l’usuari/la usuària s’obliga a no transmetre, introduir, difondre ni a posar a disposició de la resta d’usuaris, qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la llei i l’Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari/la usuària es compromet a:

– No difondre continguts de caràcter violent, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans i els drets fonamentals de les persones.

– No introduir virus, scripts ni programari nociu susceptible d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol software o hardware.

– No interferir o condicionar d’alguna manera la seguretat del Web o utilitzar de forma abusiva els seus recursos, serveis i productes disponibles.

– No accedir, modificar, adaptar i/o realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o, d’alguna manera, interferir al Web.

– No dur a terme accions que puguin desactivar, sobrecarregar o afectar el funcionament del Web.

En el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, qualsevol altres termes i condicions del Web, LAUDIS es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura que sigui necessària a l’efecte.

LAUDIS fa els seus millors esforços per a mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si s’escau, esmenar-los. No obstant, LAUDIS no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests estiguin degudament actualizats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari/la usuària.

LAUDIS no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de LAUDIS, incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

LAUDIS no es responsabilitza dels danys produïts en el software i/o hardware dels usuaris que es derivi de l’accés i/o utilització del Web.

L’usuari/La usuària s’obliga a mantenir indemne a LAUDIS de qualsevol possible reclamació o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari/la usuària de la normativa vigent i de l’Avís Legal. LAUDIS es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui als usuaris que facin un ús inapropiat del Web o no respectin l’Avís Legal.

Política en matèria d’enllaços
a) Enllaços amb el Web

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i, en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i els productes de LAUDIS.

L’enllaç no implica que LAUDIS avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, LAUDIS procedirà a la revocació de l’autorització al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç de forma immediata.

b) Enllaços amb altres webs

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i, en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i els productes de LAUDIS.

L’enllaç no implica que LAUDIS avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, LAUDIS procedirà a la revocació de l’autorització al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç de forma immediata.

Xarxes Socials

LAUDIS disposa de perfils en algunes xarxes socials (com Twitter i LinkedIn), amb la finalitat d’informar sobre els seus serveis i activitats.

Els usuaris que s’adhereixin a algun dels perfils oberts per LAUDIS a les xarxes socials hauran de respectar i complir els termes i condicions de la xarxa social de que es tracti.

LAUDIS podrà accedir a la informació de caràcter públic dels usuaris de la xarxa social, enviar missatges individuals quan la xarxa social ho permeti, si bé no seran incorporats a cap fitxer, llevat que s’indiqui el contrari.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els diferents elements i continguts del Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, icones, gravacions sonores, combinacions de colors, codis font, etc.), així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de LAUDIS o, si s’escau, dels seus llicenciants.

Igualment, els signes distintius i nom de domini del Web són titularitat de LAUDIS o, si s’escau, dels llicenciants sense que es pugui entendre que l’accés al Web atribueixi algun dret sobre els mateixos.

En conseqüència, queda expressament prohibit a l’usuari/la usuària la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de LAUDIS.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de LAUDIS podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

Política de Privacitat

El tractament de les dades personals dels usuaris es regirà per la Política de Privacitat del Web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A l’efecte, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a l’Avís Legal de forma integral.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

L’Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació vigent.

En qualsevol cas, en el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte i/o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

Skip to content